Platforma Startowa UNICORN HUB – Edycja II
Dla kogo:
Projekt skierowany jest do osób fizycznych bądź zespołów składających się z osób fizycznych posiadających pomysł biznesowy mający charakter innowacji produktowej na poziomie co najmniej krajowym.
Gdzie:
Kiedy:
Okres realizacji: 1.01.2024 r. – 31.12.2027 r.
O projekcie

Projekt Platforma Startowa Unicorn Hub – Edycja II współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Priorytet FEPW.01 Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie FEPW.01.01 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Komponent I Inkubacja – rozwój nowego pomysłu biznesowego.

Wartość projektu: 21 678 972.25 PLN
Dofinansowanie: 21 678 972.25 PLN

Celem Projektu jest wsparcie rozwoju innowacyjnych startupów z Polski Wschodniej, za pomocą kompleksowego programu inkubacji przygotowującego firmy typu startup do wejścia na rynek.

Działania w projekcie obejmują kompleksowy program inkubacji składający się z:

* programu warsztatowo – rozwojowego,
* indywidualnego wsparcia Managera Inkubacji,
* usług podstawowych, specjalistycznych oraz
* grantu finansowego na zbudowanie MVP i sfinansowanie innych usług rozwojowych.

Planowane rezultaty projektu:

- Objęcie wsparciem 270 startup
- Realizacja 9 rund inkubacji

Platforma „Unicorn Hub” tworzy unikalny ekosystem obejmujący współpracę uczelni wyższych, funduszy VC, MŚP i dużych firm, IOB oraz jednostek naukowych.

Liderem Projektu jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie.

Rekrutacja
Pomysł biznesowy należy zgłosić poprzez wypełnienie i złożenie wniosku inkubacyjnego udostępnionego przez PARP w Generatorze Wniosków – formularz zostanie udostępniony wkrótce.

STYCZEŃ 2024
Otwarcie naboru projektów

LUTY 2024
Zakończenie pierwszej rundy naboru

LUTY - MARZEC 2024
Ocena i selekcja projektów

MARZEC – SIERPIEŃ 2024
I Runda Inkubacji
01

————-

02

————

Kryteria

Pomysł  zgłoszony  przez  pomysłodawcę powinien  mieć  charakter  innowacji produktowej, na poziomie co najmniej krajowym, rozumianej jako „wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań”.

Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych lub pomysł cechujący się zidentyfikowanymi przewagami konkurencyjnymi w stosunku do istniejących rozwiązań danej potrzeby.

Pomysły powinny wpisywać się w dziedziny specjalizacji branżowych platformy: medycyna, zdrowie lub specjalizacja horyzontalna.

Przedmiot realizacji projektu nie może stanowić działalności wykluczonej z możliwości uzyskania pomocy, o której mowa w § 6 rozporządzenia ws. udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach FEPW m.in. pomoc finansowa nie może zostać udzielona na działalność w zakresie: wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych, produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych, produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych, obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.

Kontakt
Joanna Fogler - managerka inkubacji