01.08.2017

Zakończenie naboru na Partnera Projektu

Fundacja Moblie Open Society through wireless Technology (MOST) zakończyła nabór nabór na partnera do projektu przygotowywanego w ramach konkursu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości – Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu – Poddziałania 3.1.2 Rozwój MŚP – typ projektu Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw, numer naboru RPMA.03.01.02-IP.01- 14-062/17.

Na ogłoszenie odpowiedziały dwa podmioty: Startu Hub Poland i Fundacja Obserwatorium Zarządzania.

Oba podmioty są Instytucjami Otoczenia Biznesu i spełniają wszystkie kryteria podane w ogłoszeniu.