10.07.2017

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera projektu (NR 01/MOST/2017)

Fundacja Moblie Open Society through wireless Technology (MOST) ogłasza nabór na partnera do projektu przygotowywanego w ramach konkursu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości – Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu – Poddziałania 3.1.2 Rozwój MŚP – typ projektu Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw, numer naboru RPMA.03.01.02-IP.01- 14-062/17.


Dokumentacja do pobrania: POBIERZ

Termin nadsyłania ofert: do 31.07.2017r. do godz. 15:00
drogą elektroniczną na adres: sekretariat@fundacjamost.pl
z adnotacją „Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu”.

 

 

 

 

Related projects: Usługi wsparcia innowacji