Project

MOST – Akredytowaną IOB

13 stycznia 2017 Fundacja MOST uzyskała status Mazowieckiej Akredytowanej Instytucji Otoczenia Biznesu. Akredytacja uprawnia Fundację do realizacji określonych działań finansowanych z funduszy regionalnych, w szczególności do świadczenia usług prorozwojowych dla MŚP w ramach „bonów na doradztwo”.

Aktualnie Fundacja MOST wystąpiła o Akredytację Krajową, która poszerza spektrum działania o proinnowacyjne usługi wsparcia MŚP oraz bony na innowacje realizowane w ramach projektów PARP.

Aboutproject

NAJBLIŻSZE NABORY

PROINNOWACYJNE USŁUGI IOB DLA MŚP

Typ projektu: Wsparcie wdrożenia innowacji technologicznej poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych. Opcjonalnie projekt może pokrywać koszty inwestycji związane z wdrożeniem innowacji,
Termin: 10/04/2018 – 25/10/2018
Uwagi: konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla projektów realizowanych poza województwem mazowieckim

BONY NA DORADZTWO NA MAZOWSZU

Typ projektu: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo kierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw.
Termin: październik 2018 r.
Uwagi: konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla firm mających siedzibę w województwem mazowieckim

AKREDYTOWANA_IOB_LOGO